dimarts, 21 de setembre de 2021
PLANS PROJECTES I PROTOCOLS
Visitas 1

 

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

Document de planificació, organització i concreció del currículum vigent on es descriu  la nostra estructura amb  els continguts, els criteris d’avaluació, els indicadors d’aprenentatge i l’avaluació

PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE CURS 2020-2021

Document de planificació i organització de mesures i nous protocols per al curs 2020-2021 

 

CONCRECIONS EDUCATIVES

Document de planificació, organització i concreció de la tasca educativa que es lliura als pares anualment, a fi d’ informar-los del desenvolupament dels objectius, activitats, organització i orgues de govern de l’ escola.

CONCRECIONS EDUCATIVES INTERNES

Document de planificació, organització i concreció de la tasca educativa que descriu el desenvolupament dels objectius, activitats, responsables  i indicadors que ens plantegem anualment a l’escola. Forma part de la Programació General Anual (PGA).

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL(PGA)

Document bàsic de planificació i organització. Conté la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre com a concreció del Projecte Educatiu de Centre

MEMÒRIA ANUAL (MA)

Document que recull l’ avaluació del grau de compliment de la Programació General Anual (PGA).

PLA ESTRATÈGIC

 

Document que planifica les estratègies a seguir en períodes de 5 anys per adaptar l’escola als nous reptes i millorar la qualitat i el servei que donem a les famílies.

PLA  D’ AVALUACIÓ INTERNA

Document que estableix els objectius que seran avaluats cada curs i els indicadors d’assoliment

PROJECTE  D’ EDUCACIÓ  EN  LA  FE - Pastoral

Document  de planificació dels objectius, itinerari i activitats referides a l’ Educació en la Fe dels i de les alumnes segons les edats.

PLA  D’ ACCIÓ TUTORIAL

Document en el qual s’ especifiquen els criteris per a l’ organització de l’ acció tutorial i les seves línies prioritàries de funcionament.

PLA  D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Document que recull tota l’organització i mesures adoptades pel centre per atendre la diversitat.

PLA DE CONVIVÈNCIA

Document que concreta totes les accions que s’han de realitzar en el centre a fi de garantir una bona convivència.

PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT (DOC FAMÍLIES)

Guia de recursos per saber què és l’assetjament, com detectar-lo als vostres fills i com col·laborar per fer-hi front.

CODI DE CONDUCTA 

Document que especifica les estratègies i pautes a seguir en funció del   codi de conducta de la institució Filles de Maria Auxiliadora.

PLA  D’ ACOLLIDA

Document que defineix el conjunt d’actuacions que l’escola posa en marxa a fi de facilitar l’adaptació d’un alumne nou.

PROTOCOL  D’ ACOLLIDA  DE  MESTRES

Document descriptiu que estableix les informacions que s’han de transmetre a un mestre/a nou, qui les ha de comunicar i a qui s’ ha de dirigir.

PROTOCOL  D’ ACOLLIDA  D'ALUMNES

Document descriptiu que estableix les informacions que s’han de transmetre a un alumne/a nou, qui les ha de comunicar i a qui s’ ha de dirigir.

REGLAMENT  DE  RÈGIM INTERN(RRI)

Document que recull l’ organització i el funcionament de la vida del centre i dels seus membres.  S’ ha d’adequar a  les normes vigents sobre drets i deures dels alumnes.

PLA D’HORES COMPLEMENTÀRIES I D’ALTRES SERVEIS

Document que conté la programació de les hores complementàries i d’altres serveis: menjador, guarderia, transport escolar, etc

PROJECTE DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Document on es desenvolupa el projecte per treballar a l'escola les 8 intel·ligències múltiples amb tallers multi-nivell com una complementària.

PLA  D’ ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS

Document que conté  la programació de les activitats extraescolars. Són activitats organitzades pel centre, que es recullen a la PGA, es realitzen fora de l’ horari lectiu i la participació de les quals és voluntària.

PLA D’ACOMPANYAMENT, FORMACIÓ I IMPLICACIÓ PROFESSIONAL

Document inspectorial que estableix criteris i indicadors per a la confrontació personal i l’acompanyament institucional, i detalla intervencions per realitzar el seguiment, formació i implicació a nivell local i inspectorial.

PROJECTE D'ESCOLA SOSTENIBLE 

 

Document on es desenvolupa totes les activitats del projecte d'escola sostenible que es desenvolupen cada curs.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PLA  D’ EVACUACIÓ DEL CENTRE (ANNEX 22)

Document que estableix l’ organització dels mitjans humans i materials disponibles per garantir la intervenció immediata davant l’ existència d’ una emergència.

PLA  D'ABSENTISME DEL CENTRE (ANNEX 23)

Document que planifica les actuacions per prevenir i rectificar l'absentisme escolar.

CRITERIS DE SELECCIÓ  D’ EDUCADORS

Document inspectorial que estableix criteris per a la selecció dels educadors i educadores que s’han de  contractar.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE DIRECTIUS

Document inspectorial que estableix criteris per a la selecció dels educadors i educadores que s’han de contractar.

DOCUMENT DE SEGURETAT - PROTECCIÓ DE DADES

 

 

Dosatic S.L. © 2021
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat