dimecres, 15 d'agost de 2018
PLANS PROJECTES I PROTOCOLS
Visitas 1
Recull dels documents associats a PEC
Valoración: 11/30
 

 

PLANS, PROJECTES I PROTOCOLS DE L’ESCOLA MARIA AUXILIADORA

 

 

  

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM (ANNEX 1)

Document de planificació, organització i concreció del currículum vigent on es descriu  la nostra estructura amb  els continguts, els criteris d’avaluació, els indicadors d’aprenentatge i l’avaluació

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER MATÈRIES I COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU I INDICADORS D'ASSOLIMENT (ANNEX 1-1) ANNEX 1-1-C.I. / ANNEX 1-1-C.M. /  ANNEX 1-3-C.S.

Document de planificació, organització i concreció del currículum vigent on es detallen  els criteris d'avaluació i els indicadors d'aprenentatge organitzats per cursos, matèires i competències.

PROGRAMACIONS, PLANS I PROJECTES

CONCRECIONS EDUCATIVES (ANNEX 2)

Document de planificació, organització i concreció de la tasca educativa que es lliura als pares anualment, a fi d’ informar-los del desenvolupament dels objectius, activitats, organització i orgues de govern de l’ escola.  

CONCRECIONS EDUCATIVES INTERNES (ANNEX 3)

Document de planificació, organització i concreció de la tasca educativa que descriu el desenvolupament dels objectius, activitats, responsables  i indicadors que ens plantegem anualment a l’escola. Forma part de la Programació General Anual (PGA).

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL(PGA) (ANNEX 4)

Document bàsic de planificació i organització. Conté la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre com a concreció del Projecte Educatiu de Centre

MEMÒRIA ANUAL (MA) (ANNEX 5)

Document que recull l’ avaluació del grau de compliment de la Programació General Anual (PGA).

PLA ESTRATÈGIC (ANNEX 6)

Document que planifica les estratègies a seguir en períodes de 5 anys per adaptar l’escola als nous reptes i millorar la qualitat i el servei que donem a les famílies.

PLA  D’ AVALUACIÓ INTERNA (ANNEX 7)

Document que estableix els objectius que seran avaluats cada curs i els indicadors d’assoliment

PROJECTE DE DIRECCIÓ (ANNEX 8)

Document de planificació a mig termini dels objectius definits en relació a la gestió de l’ escola.

PROJECTE  D’ EDUCACIÓ  EN  LA  FE - Pastoral (ANNEX 9)

Document  de planificació dels objectius, itinerari i activitats referides a l’ Educació en la Fe dels i de les alumnes segons les edats.

PLA  D’ ACCIÓ TUTORIAL  (ANNEX 10)

Document en el qual s’ especifiquen els criteris per a l’ organització de l’ acció tutorial i les seves línies prioritàries de funcionament. 

PLA  D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (ANNEX 11)

Document que recull tota l’organització i mesures adoptades pel centre per atendre la diversitat.

PLA DE CONVIVÈNCIA (ANNEX 12)

Document que concreta totes les accions que s’han de realitzar en el centre a fi de garantir una bona convivència.

PROJECTE  LINGÜÍSTIC (ANNEX 13)

Document que especifica les estratègies en funció de les corresponents característiques per a la plena normalització lingüística.

PLA  D’ ACOLLIDA (ANNEX 14)

Document que defineix el conjunt d’actuacions que l’escola posa en marxa a fi de facilitar l’adaptació d’un alumne nou.

PROTOCOL  D’ ACOLLIDA  DE  MESTRES (ANNEX 15-1)

Document descriptiu que estableix les informacions que s’han de transmetre a un mestre/a nou, qui les ha de comunicar i a qui s’ ha de dirigir.

PROTOCOL  D’ ACOLLIDA  D'ALUMNES (ANNEX 15-2)

Document descriptiu que estableix les informacions que s’han de transmetre a un alumne/a nou, qui les ha de comunicar i a qui s’ ha de dirigir.

REGLAMENT  DE  RÈGIM INTERIOR (RRI) (ANNEX 16)

Document que recull l’ organització i el funcionament de la vida del centre i dels seus membres.  S’ ha d’adequar a  les normes vigents sobre drets i deures dels alumnes.

PLA D’HORES COMPLEMENTÀRIES I D’ALTRES SERVEIS (ANNEX 17-1)

Document que conté la programació de les hores complementàries i d’altres serveis: menjador, guarderia, transport escolar, etc

PROJECTE DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES (ANNEX 17-2)

Document on es desenvolupa el projecte per treballar a l'escola les 8 intel·ligències múltiples amb tallers multi-nivell com una complementària.

PLA  D’ ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  (ANNEX 18)

Document que conté  la programació de les activitats extraescolars. Són activitats organitzades pel centre, que es recullen a la PGA, es realitzen fora de l’ horari lectiu i la participació de les quals és voluntària.

PLA  DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (ANNEX 19)

Document que planifica la formació del professorat durant un període de temps.

PLA D’ACOMPANYAMENT, FORMACIÓ I IMPLICACIÓ PROFESSIONAL (ANNEX 20)

Document inspectorial que estableix criteris i indicadors per a la confrontació personal i l’acompanyament institucional, i detalla intervencions per realitzar el seguiment, formació i implicació a nivell local i inspectorial.

PROJECTE D'ESCOLA SOSTENIBLE (ANNEX 21)

Document on es desenvolupa totes les activitats del projecte d'escola sostenible que es desenvolupen cada curs.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PLA  D’ EVACUACIÓ DEL CENTRE (ANNEX 22)

Document que estableix l’ organització dels mitjans humans i materials disponibles per garantir la intervenció immediata davant l’ existència d’ una emergència.

PLA  D'ABSENTISME DEL CENTRE (ANNEX 23)

Document que planifica les actuacions per prevenir i rectificar l'absentisme escolar.

CRITERIS DE SELECCIÓ  D’ EDUCADORS

Document inspectorial que estableix criteris per a la selecció dels educadors i educadores que s’han de  contractar.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE DIRECTIUS

Document inspectorial que estableix criteris per a la selecció dels educadors i educadores que s’han de contractar.   

DOCUMENT DE SEGURETAT - PROTECCIÓ DE DADES 

Document / Reglament intern de seguretat.

 

Dosatic S.L. © 2018
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat